BANK SPÓŁDZIELCZY DALESZYCE - GÓRNO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie)  Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno z siedzibą Plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych, pod numerem telefonu 41 3490 101 lub z Inspektorem ochrony danych.

2. Inspektor Ochrony Danych.

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, mogą Państwo skontaktować się z nim pod adresem poczty elektronicznej: rodo@bsdaleszyce-gorno.pl  lub adresem mailowym banku  centrala@bsdaleszyce-gorno.pl.

3. Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzane przez Bank.

Bank przetwarza dane związane z:
    1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
    2. dane transakcyjne,
    3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
    4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
    5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
    6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

4. Cel przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:
    1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
    2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
    3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
    4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
    5. w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

5. Okres przechowywania przez Bank Państwa danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

6. Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
    1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
    2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
    3. Związek Banków Polskich,
    4. Narodowy Bank Polski,
    5. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
    6. Komisja Nadzoru Finansowego,
    7. biura informacji gospodarczej,
    8. podmiotom powiązanym działającym w ramach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
    9. Spółdzielnia System Ochrony Zrzeszenia BPS,
    10. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
    11. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
    1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
    2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
    3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
    4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
    5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
    6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
    7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)
    8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dostęp do danych.

Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

10. Źródła pochodzenia danych.

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem. Pani/Pana dane mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

12. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. 

13. Klauzula informacyjna BS Daleszyce - Górno w postaci pliku do pobrania.

Administrator Danych  Bank Spółdzielczy w Daleszyce - Górno
Plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce