Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów indywidualnych

 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub na koniec miesiąca. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.
 2. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego.
 3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.
 4. Prowizje od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe prowadzone w BS Daleszyce – Górno pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS a posiadaczem rachunku.
 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
  - wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych , o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
  -
  wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w banku, wypłat kredytów realizowanych w gotówce oraz od wypłat z rachunku bieżącego w saldzie debetowym (kredyt rb) nie pobiera się prowizji,
  - wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i funkcji, których wyniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
  -
  wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.
 6. Nie pobiera się prowizji za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych w danym miesiącu.
 7. Za usługi nietypowe i nie prowadzone w Taryfie, Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione.

Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub na koniec miesiąca. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.
 2. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego.
 3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.
 4. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i w
 5. Prowizje od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe prowadzone w BS Daleszyce – Górno pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS a posiadaczem rachunku.
 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
  - wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
  -
  wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w banku, wypłat kredytów realizowanych w gotówce oraz od wypłat z rachunku bieżącego w saldzie debetowym (kredyt rb) nie pobiera się prowizji,
  - wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i funkcji, których wyniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
  - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.
 7. Nie pobiera się prowizji za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych w danym miesiącu.
 8. Za usługi nietypowe i nie prowadzone w Taryfie, Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione.