Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów indywidualnych

1. Opłaty i prowizje pobierane są:
  1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
  2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
 
3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
 
4) zgodnie z zawartą umową.
2. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego).
3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.
4. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobierania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
5. Nie pobiera się prowizji i opłat, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej:
 - za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych; 
 - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w banku, wypłat kredytów realizowanych w gotówce oraz od wypłat z rachunku bieżącego w saldzie debetowym (kredyt rb) nie pobiera się prowizji,
 - wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym.
6. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
7. Za usługi nietypowe i nie prowadzone w Taryfie, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
8. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
9. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych z Bankiem.

Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych.
1. Opłaty i prowizje pobierane są:
  1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
  2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
  3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
  4) zgodnie z zawartą umową.
2. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego).
3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.
4. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobierania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
5. Nie pobiera się prowizji i opłat, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej:
 - za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych;
 - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w banku, wypłat kredytów realizowanych w gotówce oraz od wypłat z rachunku bieżącego w saldzie debetowym (kredyt rb) nie pobiera się prowizji,
 - wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym.
6. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
7. Za usługi nietypowe i nie prowadzone w Taryfie, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
8. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
9. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych z Bankiem.