Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Daleszyce - Górno objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315).

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość gwarancji - równowartość 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Ochronie nie podlegają depozyty:

 • skarbu państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego),
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone na w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach ( np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo - rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych: Niezależnie od waluty w jakie nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.

Termin wypłaty środków gwarantowanych: Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w terminie 3 miesięcy od momentu kiedy deponenci nie mogą wypłacić środków (zawieszenie działalności banku). Za zgodą sądu okres ten może być przedłużony.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:

 • wypłaty są realizowane w placówkach upadłego banku zgodnie z terminarzem.
 • środki gwarantowane, nieodebrane w trakcie wypłat prowadzonych przez syndyka lub zarządcę, mogą być odebrane bezpośrednio od BFG w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

Z poważaniem

Prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce - Górno

 

Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno wykonując postanowienia art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe (opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 144, poz. 1176) zamieszcza informacje o których mowa w ustawie:

 • INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

 • INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH I RACHUNKÓW POWIERNICZYCH  O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

 •  INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DALESZYCE - GÓRNO NA 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.

 • TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  NA PODSTAWIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM