Kredyty Obrotowy na Zakup Środków do Produkcji Rolnej

Kredyt skierowany jest dla rolników na zakup środków do produkcji rolnej, tj. zakup nawozów mineralnych, paliwa na cele rolnicze, pasz, materiału siewnego oraz środków ochrony roślin. W ramach kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej, Bank oferuje  kredyt zwany „nawozowy” oraz kredyt „ pod dopłaty ARiMR”. Kredyty nie wymagają udokumentowania celowości wykorzystania.
Maksymalna kwota kredytu ”nawozowego”  uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego i wynosi  2 000,00 zł. na 1 ha fizyczny gruntów własnych lub dzierżawionych. Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 18 miesięcy. Oprocentowanie kredytu zgodnie z tabelą oprocentowania kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno. Spłata w kwotach i terminach uzgodnionych z Kredytobiorcą ( miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo za 18 miesięcy). W przypadku kredytu linii ”pod dopłaty ARiMR” maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% otrzymanych dopłat bezpośrednich za pierwsze półrocze roku ubiegłego i drugie półrocze roku poprzedzającego rok ubiegły. Spłata kredytu do 30 czerwca każdego roku. Oprocentowanie kredytu zgodnie z tabelą oprocentowania kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno.
 

Kredyty Inwestycyjne - Preferencyjne

Kredyt inwestycyjny z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa daje możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych Klienta kredytem o niskim koszcie obsługi. Warunkiem uzyskania pomocy z ARiMR jest prowadzenie gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej oraz przetwórstwa produktów rolnych. Przedmiotem kredytowania  mogą być miedzy innym  nakłady przeznaczone na  budowę, przebudowę i remont budynków służących do produkcji rolnej, zakup i montaż wyposażenia oraz maszyn i urządzeń, zakup użytków rolnych, zakup  budynków i budowli do produkcji rolnej.
Kredyty preferencyjne oprocentowane są wg zmiennej stawki procentowej uzależnionej od stopy redyskontowej NBP. Wysokość dopłaty Agencji do oprocentowania uzależniona została od rodzaju linii kredytowej.
Udział kredytu inwestycyjnego  uzależniony jest od celu kredytowania  i nie może przekroczyć 80% lub 90 % wartości nakładów inwestycyjnych ogółem w przypadku gospodarstw rolnych. W działach specjalnych produkcji rolnej wynosi od 70% do 90% tych nakładów. Okres kredytowania oraz karencja w spłacie uzależnione są od rodzajów kredytowanych nakładów( tzw.  linie kredytowe).

Rolnik ubiegający się o kredyt powinien:

 • przedłożyć  plan inwestycji,
 • złożyć w Banku wniosek o udzielenie kredytu wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi przez Bank.

 

Kredyty Preferencyjne Obrotowe

Kredyt preferencyjny obrotowy udzielany jest na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad ,suszę, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,  huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę. Przedmiotem kredytowania może być miedzy innymi zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, zakup nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, pasz treściwych. Kwota kredytu nie może być wyższa od wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich. Spłata kredytu do 4 lat. Oprocentowanie kredyt uzależnione jest od redyskonta weksli.
Rolnik ubiegający się o kredyt winien przedłożyć w Banku protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisje powołaną przez wojewodę, wniosek kredytowy wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi przez Bank.

 

Kredyty Obrotowe

Kredyt obrotowy udzielany jest na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzona działalnością rolniczą a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcja , sprzedażą, świadczeniem usług, zapasów, realizacja płatności i zobowiązań. Bank  wymaga udokumentowania celowości wykorzystania kredytu. Jedynie w przypadku gdy kwota kredytu nie przekracza 20 000,00 zł. udokumentowanie nie jest wymagane. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa. Okres kredytowania do 60 miesięcy. Spłata kredytu w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.
Oprocentowanie kredytu zgodnie z tabelą oprocentowania kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno (szczegóły oprocentowania dostępne w Centrali i Oddziałach Banku). Prowizja od kwoty udzielonego kredytu zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno.
 

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa. Kwota kredytu nie może  być wyższa niż 40% wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy, pochodzących z prowadzonej działalności z ostatnich 12 miesięcy.
Okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością dwukrotnego przedłużenia  na dalsze analogiczne okresy. Oprocentowanie kredytu zgodnie z tabelą oprocentowania kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno.
Prowizja od kwoty udzielonego kredytu zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno.

Kredyty Inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na nakłady inwestycyjne związane ze stworzeniem lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego klienta. Może być  wykorzystany na zakup maszyn, urządzeń , zakup środków transportu , ziemi, budowy nieruchomości oraz modernizację majątku. Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota kredytu uwarunkowana jest zdolnością kredytową klienta i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem. Wymagalny minimalny udział środków własnych 20% przedsięwzięcia. Okres kredytowania do 12 lat, karencja w spłacie do 2 lat. Celowość wykorzystania kredytu podlega udokumentowaniu.
Oprocentowanie kredytu zgodnie z tabelą oprocentowania kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno.

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzona działalnością rolniczą. Maksymalna kwota kredytu  uzależniona jest od procentowego stosunku wnioskowanej kwoty kredytu do rynkowej wartości nieruchomości. Konieczna jest wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank. Minimalna kwota 50 000,00 zł. Udział środków własnych nie jest wymagany. Okres spłaty wynosi 15 lat.

Kredyt Unia Biznes

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego i od wartości przedsięwzięcia  finansowanego kredytem. Minimalna kwota 20 000,000 zł. Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 60 miesięcy. Maksymalny okres karencji  odsetek nie może przekraczać 24 miesięcy. Spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

 

Kredyt Szybka Inwestycja

Uproszczony kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym. Produkt przeznaczony na finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków transportu zakupem maszyn i urządzeń, zakupem nieruchomości, zakupem budynków lub budowli do prowadzenia działalności rolniczej. Maksymalna kwota kredytu  uwarunkowana jest zdolnością kredytową klienta i nie może być większa niż 500 000,00 zł. Minimalna kwota kredytu 20 000,00 zł. Minimalny udział Klienta w finansowaniu inwestycji wynosi 20%.Okres kredytowania w zależności od rodzaju inwestycji  od 3 lat do 12 lat. Realizacja przez Bank wypłaty środków z kredytu wymaga udokumentowania zgodności realizacji dyspozycji z określonym w umowie przeznaczeniem kredytu. Spłata kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych i półrocznych.
Przyjmowane przez Bank prawne formy zabezpieczenia kredytów zależą od rodzaju kredytu i sytuacji kredytobiorcy. Bank w porozumieniu z Klientem może przyjąć jedną lub kilka form niżej podanych zabezpieczeń:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie wekslowe (awal),
 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja),
 • przelew praw z umów ubezpieczeniowych,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych lub papierów wartościowych,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.