Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym

Szczegóły produktu:

  • Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym.
  • Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego  w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
  • Minimalna kwota kredytu 500,00 PLN.
  • Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 60 miesięcy, pod warunkiem, że sytuacja ekonomiczno – finansowa Klienta gwarantuje terminową obsługę zaangażowania i zabezpieczenie kredytu jest akceptowane przez Bank.
  • Każda wypłata środków, z kredytu powoduje zmniejszenie dostępnego salda kredytu. Kredyt raz spłacony nie może być  ponownie uruchomiony (brak możliwości ponownego wykorzystania kredytu lub jego transzy).
  • Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach dostępna  w placówce Banku.
  • Wysokość prowizji określa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.