Gwarancje Bankowe

Szczegóły produktu:

  • Może być udzielona przez Bank na zlecenie Zleceniodawcy, gdy posiada lub będzie posiadał rachunek bieżący w Banku, który do dnia wygaśnięcia zobowiązania stanowiącego przedmiot gwarancji/poręczenia, (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed wystawieniem gwarancji/poręczenia.
  • W przypadku wystawienia gwarancji lub potwierdzenia gwarancji przez Bank, pobierane są następujące prowizje: prowizja przygotowawcza, prowizja za udzielenie gwarancji – naliczana i pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji lub jej potwierdzenia oraz prowizja za korzystanie z gwarancji – naliczana za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji, liczony od daty wystawienia do daty ważności gwarancji lub odpowiednio od daty udzielenia potwierdzenia do daty jego ważności, biorąc za podstawę wyliczeń aktualną w danym okresie wysokość gwarantowanego zobowiązania – pobierana w pierwszym dniu każdego rozpoczętego kwartału. Prowizje pobierane zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno.
  • Rodzaje gwarancji zależne od przedmiotu umowy lub kontraktu zawartej między kontrahentami handlowymi.