Kredyt w Rachunku Bieżącym

Szczegóły produktu:

  • Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
  • Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.
  •  Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z przychodami z tytułu prowadzonej działalności.
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.
  • Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz kwota ta nie może być wyższa niż 40% wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy.
  • Każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie kredytu w rachunku bieżącym.
  • Zmniejszenie lub całkowita spłata zadłużenia powoduje odnawianie kredytu maksymalnie do pierwotnej wysokości kredytu określonej w Umowie kredytu.
  • Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach dostępna w placówce Banku.
  • Wysokość prowizji określa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.