Kredyt Gotówkowy

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • pełną zdolności do czynności prawnych
 • posiadają zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Szczegóły  produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł
 2. Maksymalna kwota kredytu – 250.000,00 zł
 3. Okres kredytowania - do 96 miesięcy
 4. Spłata kredytu w miesięcznych, malejących ratach kapitałowo – odsetkowych
 5. Oprocentowanie - Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno
 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 3% jednorazowo
 7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych

 

"Szybka Gotówka"

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • pełną zdolności do czynności prawnych  
 • posiadają zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł
 2. Maksymalna kwota kredytu – 35.000,00 zł
 3. Okres kredytowania - do 36 miesięcy
 4. Spłata kredytu w miesięcznych, malejących ratach kapitałowo – odsetkowych 
 5. Oprocentowanie - Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno
 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 3,5% jednorazowo
 7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych

 

Kredyt Sezonowy

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • pełną zdolności do czynności prawnych  
 • posiadają zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł
 2. Maksymalna kwota kredytu – 40.000,00 zł
 3. Okres kredytowania - do 42 miesięcy
 4. Spłata kredytu w miesięcznych, malejących ratach kapitałowo – odsetkowych
 5. Oprocentowanie – Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno
 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 3% jednorazowo w dniu podpisania umowy kredytowej.
 7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.
   

Bezpieczny Kredyt

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • pełną zdolności do czynności prawnych  
 • posiadają zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł
 2. Maksymalna kwota kredytu – 30.000,00 zł
 3. Okres kredytowania - do 24 miesięcy
 4. Spłata kredytu w miesięcznych, malejących ratach kapitałowo – odsetkowych
 5. Oprocentowanie – Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno
 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,5% jednorazowo
 7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych

 

Kredyt Odnawialny ROR

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • pełną zdolności do czynności prawnych
 • posiadają zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
 • rachunek typu ROR będący w ofercie Banku, na którym nie wystąpiło saldo debetowe w okresie ostatnich 3 miesięcy , a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni kalendarzowych
 • posiadaczowi rachunku, którego miesięczne wpływy z tytułu osiąganych dochodów na rachunek wynoszą powyżej 831 PLN.

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł
 2. Maksymalna kwota kredytu – ustalana jest indywidualnie w zależności od historii rachunku posiadanego w Banku, wysokości miesięcznych wpływów na rachunek oraz nie może przekroczyć 80 000,00 PLN.
 3. Okres kredytowania - do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres
 4. Spłata kredytu – każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza saldo zadłużenia lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania
 5. Oprocentowanie – Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno
 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,5% jednorazowo
 7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.
   

Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • pełną zdolność do czynności prawnych  
 • posiadają zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 10 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota kredytu –
  a) 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
  b) i nie przekraczająca 500 000,00 zł
 3. Okres kredytowania – od 12 miesięcy do 15 lat
 4. Spłata kredytu w miesięcznych, malejących ratach kapitałowo – odsetkowych
 5. Oprocentowanie – Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno.
 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – jednorazowo w dniu podpisania umowy kredytowej w przedziale 2,5% - 4%
 7. Przeznaczenie
  a) kredyt / pożyczka gotówkowa;
  b) kredyt / pożyczka samochodowa;
  c) limit w karcie kredytowej;
  d) limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
  e) kredyt / pożyczka hipoteczna;
  f) kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
  g) kredyt studencki;
  h) kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;  

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.

 

Kredyt Mieszkaniowy DOM

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które:

 • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadają zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
 • złożą poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie wymagane przez Bank dokumenty;
 • jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 Wnioskodawców.
 • Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania, z zastrzeżeniem ust. 6.
 • W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej oboje małżonkowie przystępują do kredytu.

W przypadku kredytu na zakup nieruchomości - oboje Współmałżonków musi nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania, chyba, że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa, potwierdzona aktem notarialnym zawartym nie później
niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku lub prawomocnym orzeczeniem sądu (z zastrzeżeniem każdorazowego uzyskania w takiej sytuacji opinii radcy prawnego).

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 10 000,00
 2. Maksymalna kwota kredytu –
  1)  w przypadku kredytu na zakup działki:
     a) 50% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank (LTV ≤ 50%)
  2) w przypadku pozostałych celów kredytu:
     a) 80% (LTV≤ 80 %) wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia, albo
  3) do określenia maksymalnej kwoty kredytu przyjmujemy zawsze niższą z wartości  z umowy sprzedaży i aktualnej wyceny lub kosztorysu (jeżeli wymagany) z zastrzeżeniem, że w przypadku spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku przyjmuje się wartość nieruchomości wynikającą z umowy sprzedaży lub z aktualnej wyceny nieruchomości; do wartości docelowej nieruchomości uwzględnia się wartość pomieszczeń przynależnych będących elementem kredytowanej transakcji.  Okres kredytowania - do 15 lat w zależności od przeznaczenia kredytu
 3. Spłata kredytu w miesięcznych, malejących ratach kapitałowo – odsetkowych
 4. Oprocentowanie -  w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz marżę Banku w zależności od okresu kredytowania określone w Tabeli Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno.
 5. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – w przedziale 2,5% – 4% jednorazowo w dniu podpisania umowy kredytu.
 6. Przeznaczenie kredytu:
  1) zakup działki budowlanej;
  2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  3) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  4) nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  5) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
  6) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  7) spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był
  8) na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
  9) inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  10) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  11) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  12) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  13) wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom;
  14) remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom;
  15) inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  16) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  17) 
  generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  18) zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).
  19) 
  zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom;
  20) refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę  na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 8, do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia;
  21) refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorc
  22) 
  dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż  15% kwoty udzielanego kredytu.

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
 • złożą poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie wymagane przez Bank dokumenty;
 • jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 Wnioskodawców.
 • Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.
 • W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej, Umowa kredytu zawierana jest z obojgiem współmałżonków.

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 10 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota kredytu –
  a) nie może przekroczyć 80% wartości nabywanej nieruchomości
  b) nie więcej niż 1 000 000,00 zł
 3. Okres kredytowania - do 15 lat
 4. Spłata kredytu w miesięcznych, malejących ratach kapitałowo – odsetkowych
 5. Oprocentowanie -  w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz marżę Banku w zależności od okresu kredytowania określone w Tabeli Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno.
 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu jednorazowa, w dniu podpisania umowy kredytowej – w przedziale 2,5% – 4%
 7. Przeznaczenie – dowolny cel

 

Kredyt Ekologiczny

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • pełną zdolności do czynności prawnych  
 • posiadają zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z obowiązującą Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 1 000,00 zł
2. Maksymalna kwota kredytu – 80 000,00 zł
3. Okres kredytowania - 1 – 96 miesięcy
4. Spłata kredytu w miesięcznych, malejących ratach kapitałowo – odsetkowych
5. Oprocentowanie -  Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu jednorazowa, w dniu podpisania umowy kredytowej w wysokości 3%
7. Przeznaczenie :
     
Finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:
a) okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
b) materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
c) odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,

d) domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
e) systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
f) przydomowych oczyszczalni ścieków,
g) kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
h) ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++), i) rowerów i innego sprzętu sportowego,
j) samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
k) innych materiałów i urządzeń uznanych przez  Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
l) cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

8. Inne uregulowania

     
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do:
1.  Dostarczenia do Banku oryginału dokumentu potwierdzającego wykonanie przedsięwzięć (faktura lub rachunek lub protokół odbioru) przedsięwzięć polegających na zakupie/instalacji towarów i urządzeń ekologicznych, w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu. W przypadku przedsięwzięć związanych z podłączeniem lub wymianą przyłączy do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz prac termomodernizacyjnych termin dostarczenia  oryginału dokumentu potwierdzającego rozliczenie wynosi do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu.
Data wystawienia faktury VAT/rachunku/protokołu odbioru nie może być wcześniejsza  niż data podpisania Umowy kredytu.
Dokument potwierdzający wykonanie przedsięwzięć polegających na zakupie towarów i urządzeń ekologicznych, musi obejmować minimum 60% kwoty udzielonego kredytu.
2. W przypadku Klientów korzystających z programów wspierających rozwiązania ekologiczne/Programów Piorytetowych  - dostarczenia do Banku umowy dotacji lub pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z dokumentami wymaganymi przez Bank do udzielenia kredytu.
3.  Otwarcia i posiadania  w Banku rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w przypadku wyboru kredytu z ubezpieczeniem).