Dla klientów indywidualnych

ROR Konto

 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków pieniężnych,
 • dodatkowy zysk z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na ROR oraz możliwość otwierania lokat oszczędnościowych,
 • dobrze wykorzystany czas - przelewy i sprawdzenie konta przez Internet- 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez potrzeby wizyty w Banku!
 •  korzystanie z różnych rodzajów poleceń zapłaty : Elixir oraz przelewy natychmiastowe BLUECASH lub SRBNET,
 • szybki kredyt lub pożyczka - kiedy tylko potrzebujesz korzystasz z Debetu lub kredytu konsumpcyjnego w ROR,
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych,
 • możliwość regulowania poleceń zapłaty zaakceptowanych przez Posiadacza ROR,
 • międzynarodowa karta płatnicza VISA lub MasterCard dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych opłat (czynsz, energia, telefon).

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym przeznaczony jest dla Posiadaczy ROR Konta na finansowanie bieżących potrzeb.
 

PRP Podstawowy Rachunek Płatniczy

PRP Konto przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które w chwili złożenia wniosku nie będą posiadały innego rachunku prowadzonego w walucie polskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami posiadacze podstawowych rachunków płatniczych mają prawo do zwolnienia z niektórych prowizji. Przede wszystkim nie zapłacą za otwarcie oraz prowadzenie konta, a także za wydanie i obsługę karty. Wszystkie te czynności są bezwarunkowo bezpłatne, co oznacza, że nie musisz spełniać żadnych warunków, aby uniknąć kosztów związanych z obsługą ROR-u. Dodatkowo w ramach podstawowego rachunku płatniczego otrzymasz:

 • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zleceń stałych);
 • nielimitowane darmowe operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku;
 • 5 darmowych transakcji dokonanych w bankomatach i wpłatomatach obcego dostawcy (czyli innego banku lub sieci).

Jak więc widać, lista uprzywilejowanych czynności obejmuje wyłącznie podstawowe operacje bankowe.

Dla klientów bizesowych

Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków oraz przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych. Jego założenie upraszcza dokonywanie operacji zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. Środki są dostępne na każde żądanie.

W celu wyodrębnienia środków przeznaczonych na określone cele, jak również dokonywania w tym zakresie rozliczeń Bank otwiera Posiadaczowi dodatkowe rachunki.

Rachunek pomocniczy służy do przeprowadzania przez Posiadacza rozliczeń określonych zawartą z Bankiem umową. Środki są dostępne na każde żądanie.

Rachunek bieżący i pomocniczy umożliwia ponadto:

 • dokonywanie płatności w formie zleceń jednorazowych i stałych,
 • wystawianie czeków gotówkowych w ciężar rachunku,
 • międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Debetowa dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
 • zlecenie zakumulowania lub zablokowania określonej kwoty,
 • uzyskanie odnawialnego kredytu w ramach przyznanego limitu.

Oprocentowanie środków na rachunku szczegóły dostępne w Centrali i Oddziałach Banku

Dla rolników

Rachunki bankowe rolników indywidualnych.

Dla rolników indywidualnych Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno przygotował prowadzony w walucie polskiej rachunek bieżący dostosowany do ich potrzeb.

 • gromadzenie i przechowywanie środków,
 • przeprowadzanie rozliczeń, w formie dla Klienta dogodnej, - zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych.

W przypadku rachunku rolników indywidualnych nie określono minimalnej, miesięcznej kwoty wpływów/wpłat na rachunek. Rachunek może być otwarty dla jednej osoby – posiadacza rachunku. Przy otwarciu rachunku jak i w czasie trwania umowy, posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/pełnomocników do dysponowania rachunkiem.