DEPOZYTY ZGROMADZONE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM DALESZYCE - GÓRNO OBJĘTE SĄ OCHRONĄ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Depozyt bankowy to kwota pieniędzy, którą klient lokuje w banku na określony lub nieokreślony czas. Te o określonym terminie wypłaty to lokaty terminowe, na których środki klient zobowiązuje się nie wypłacać do konkretnego dnia. Jeśli wypłaci wcześniej, to nie zostaną dopisane do rachunku odsetki. 
Depozyt, który klient lokuje na nieokreślony czas, to depozyt “a’vista”. Charakteryzuje się tym, że można z niego wypłacić gotówkę w każdej chwili i zachować do tej pory naliczone odsetki.
 
Uprzejmie przypominamy, że depozyty zgromadzone w naszym Banku objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315). Wysokość gwarancji to równowartość 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.