Nowa taryfa opłat i prowizji

Opłaty obowiązujące w Banku Spółdzielczym Daleszyce - Górno od 18.12.2023.

Informujemy, iż w Banku Spółdzielczym Daleszyce – Górno

od dnia 18.12.2023r.

obowiązują następujące zasady dotyczące obsługi gotówkowej, tj.:

 

  1. Na podstawie Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno Nr 39/2023 z dnia 17.10.2023r. określa się:

KWOTA WYPŁATY GOTÓWKOWEJ

TERMIN ZGŁOSZENIA WYPŁATY

do 30.000 zł włącznie

nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia

powyżej 30.000 zł

do 100.000 zł włącznie

zgłoszenie do godz. 12:00 w Dniu Roboczym poprzedzającym dzień wypłaty

powyżej 100.000 zł

zgłoszenie dwa Dni Robocze poprzedzające dzień wypłaty

Minimalne kwoty wypłat gotówkowych wymagających wcześniejszego zgłoszenia w Oddziale prowadzącym obsługę gotówkową:

 

  1. Awizować można jedynie środki, które w momencie zgłoszenia są dostępne na rachunku klienta.
  2. Realizacja wypłaty gotówkowej, która wymagała awizowania następuje w uzgodnionym z Klientem dniu po godz. 12-tej.
  3. Bank może odmówić realizacji nieawizowanych wypłat gotówkowych i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówkowej z powodu braku wcześniejszego jej awizowania.
  4. W przypadku nie podjęcia środków z tytułu uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówkowej, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji właściwą dla obciążanego rachunku.
  5. W przypadku wypłaty z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego środków przekazanych z rachunku rozliczeniowego, Bank pobiera prowizję od wypłaty gotówkowej w wysokości obowiązującej jak dla rachunku rozliczeniowego zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.