Informacje o reklamacjach

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
     

1. Bank Spółdzielczy niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia Bankowi reklamacji rozumianej, jako zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank.

2. Reklamacja może być złożona w Centrali Banku Spółdzielczego Daleszyce - Górno, adres: 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 32 oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek Banku i ich adresy znajduje się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno www.bsdaleszyce-gorno.pl.

3. Reklamacja może być złożona w następujący sposób:   

1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

2) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: reklamacje@bsdaleszyce-gorno.pl lub na adres skrzynki mailowej e-PUAP bankdaleszyce.

4) faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku.

 

4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanym przypadku, uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym w takim przypadku, Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku informację, w której:


1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) określa przewidywany termin (nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji) rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku zostanie poinformowany przez Bank pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku i na wskazany przez niego adres e-mail.

6. Reklamacje można składać na załączonych poniżej formularzach.


ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
                                                                                              DALESZYCE-GÓRNO